Obchodní podmínky

  1. Zákazník je povinen vyzvednout si svatební, nebo společenské šaty a další věci v dohodnutém termínu.
  2. V případě poškození šatů a dalších věcí – zejména propálení nebo poškození obdobného druhu má pronajímatel právo na náhradu škody. (opravu či pořízení věci nové stejného druhu), která bude nájemci účtována.
  3. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu ve sjednaný den, je povinen zaplatit pronajímateli za každý den nájemné ve výši 500 Kč.
  4. Nájemce se zavazuje při objednání šatů složit zálohu.
  5. Pokud nájemce ustoupí od pronájmu šatů, má pronajímatel nárok na zaplacení smluvní pokuty, která je splatná ke dni odstoupení od nájmu a odpovídá složené záloze.